สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3
News
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจราชการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบที่ 2) อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 16 รายการ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2564 ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference Systems) หนังสือที่ ศย 303.001/ว 60 เรื่อง คำแนะนำในการยกร่างคำพิพากษาของศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

image
image
image
image
image
image