สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

News
ประกาศสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๓ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ การประชุมซักซ้อมความเข้าใจโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีพิจารณาคัดเลือกและการให้รางวัล โครงการจัดประกวดคัดเลือกศาลดีเด่นเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image