สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3