Accessibility Tools

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

ประวัติความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานimage

ประวัติสำนักงานอธิบดีผู้พากษาภาค 3

     เดิมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอธิบดีผู้พิพากษาภาค พ.ศ. 2477 มีสำนักงานอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา มีเขตอำนาจจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี และได้เพิ่มเขตอำนาจจังหวัดยโสธรเข้าไว้ด้วย ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 73 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2515 ต่อมาได้เพิ่มเขตอำนาจในจังหวัดอำนาจเจริญ ตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอธิบดีผู้พิพากษาภาค พ.ศ. 2537

     ในปี พ.ศ. 2543 ศาลยุติธรรมได้แยกออกจากกระทรวงยุติธรรม จึงมีประกาศ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง กำหนดที่ตั้งและเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ลงวันที่ 25 มกราคม 2545 มีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา และมีเขตอำนาจในจังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2557 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เปิดทำการศาลจังหวัดพิมาย
 

 

 

ศาลจังหวัดนครราชสีมา   ศาลแขวงสุรินทร์
ศาลแขวงนครราชสีมา   ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา   ศาลจังหวัดรัตนบุรี
ศาลจังหวัดบัวใหญ่   ศาลจังหวัดศรีสะเกษ
ศาลจังหวัดสีคิ้ว   ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)   ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
ศาลจังหวัดพิมาย   ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลจังหวัดชัยภูมิ   ศาลแขวงอุบลราชธานี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ   ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลจังหวัดภูเขียว   ศาลจังหวัดเดชอุดม
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์   ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์   ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลจังหวัดนางรอง   ศาลจังหวัดยโสธร
ศาลจังหวัดสุรินทร์   ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร