สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

image
ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (คุรภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง กรณีทดแทน จำนวน 1 ชุด)

image เอกสารแนบ