Accessibility Tools

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

image
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖image

           เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙:๐๐ นาฬิกา นายกีรติ วรพุทธพงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๓ และผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสันทนาการ ชั้น G อาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ การจัดทำรายงานผลการดำเนินการ รูปแบบ และระยะเวลาการส่งผลงานโครงการจัดประกวดคัดเลือกศาลดีเด่นเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ความคืบหน้าระบบบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ (Capital Budget Management System : Office of The region III) CBMS : 3 ความคืบหน้าการดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะโครงการ “พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการด้านหมายจับของศูนย์ประสานงานเจ้าพนักงานตำรวจศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ (CMC : 3) และแอปพลิเคชันสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ