สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

image
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธาน ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2563 ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference Systems)

        เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายวีรภัทร ไพบูลย์วัฒนกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2563 ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference Systems) โดยมีรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 3 และผู้อำนวยการศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 4 อาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ