สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

หนังสือที่ ศย 303.001/ว 60 เรื่อง คำแนะนำในการยกร่างคำพิพากษาของศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ


image เอกสารแนบ