สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภาครัฐ พ.ศ. 2560"

image เอกสารแนบ