สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 จำนวน 1 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 จำนวน 1 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ รายลำเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ


image เอกสารแนบ