สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

ร่าง (คร้ังที่ 2) ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ครั้งที่ 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ขนาด 36 หน่วย จำนวน 2 หลัง สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ


image เอกสารแนบ