สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

image
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

         เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐:๓๐ นาฬิกา นายภูรีทัศน์ สุขสมถิ่น รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีนายเทิดทูล ภาสะฐิติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๓ และข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๓ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ