สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

image
ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00 น. นายศุภมิตร บุญประสงค์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 มีคำสั่งแต่งตั้งให้นางพรศรัณยา สุทธิวิรัตน์กุล ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเตรียมความพร้อมในการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ