สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

image
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น. นายศุภมิตร บุญประสงค์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” โดยมีนายเลอเลิศ ชุณหโอภาส ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักการคลัง สำนักบริหารทรัพย์สิน และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องนกยูง 2 ชั้น 4 โรงแรมเซนเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ