สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2564 ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference Systems)
image

       เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายวีรภัทร ไพบูลย์วัฒนกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2564 ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference Systems) โดยมีรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 3 และผู้อำนวยการศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในระหว่างการประชุมได้มีการประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพด้วยโปรแกรม Cisco Webex ร่วมกับนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เพื่อรับฟังคำแนะนำในการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 4 อาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ